logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


कक्षागत, जातिगत तथा लैङ्गिक विद्यार्थी विवरण, शैक्षिक वर्षः २०७०

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय, सानोदुम्मा–३, थर्पु, भोजपुर

कक्षागत, जातिगत तथा लैङ्गिक विद्यार्थी विवरण

शैक्षिक वर्षः २०७०

 

क्र.सं.

कक्षा

दलित

जनजाति

वाहुन-क्षेत्री

जम्मा

छात्रा

छात्र

जम्मा

छात्रा

छात्र

जम्मा

छात्रा

छात्र

जम्मा

छात्रा

छात्र

जम्मा

ECD

 

 

 

१२

 

 

 

१२

एक

 

 

 

१६

१९

 

 

 

१६

१९

दुई

 

१५

 

 

 

१६

तीन

 

 

 

११

१६

 

 

 

११

१६

चार

 

 

 

१८

११

२९

१९

१२

३१

पाँच

 

 

 

११

१०

२१

 

१५

१०

२५

 

 

 

१५

२४

११

१७

२८

सात

 

१२

१७

 

१७

२२

आठ

 

१०

१३

२३

१२

१५

२७

१०

नौ

 

११

१९

११

१७

१५

३२

११

दश

 

 

 

१२

१३

२०

१२

कुल जम्मा

 

१११

९६

२०७

१९

१५

३४

१३७

१११

२४८

 


विद्यार्थी विवरण २०७२

[विस्तृत हेर्नुहोस्]