logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOLकक्षागत, जातिगत तथा लैङ्गिक विद्यार्थी विवरण, शैक्षिक वर्षः २०७०


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यार्थी विवरण २०७२

[विस्तृत हेर्नुहोस्]