logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


नाम: पूर्णकुमार राइ
ठेगाना: अाम्चाेक गा.पा. भोजपुर
पद: कार्यलय सहायक
नियुक्ती मिति: २०७३–१२–०९
मोबाइल नं.: 9817220131
विस्तृत विवरण:
बी.एड.नेपाली, धनकुटा व.क्याप्पस,
एम.एड.अध्ययनरत ।
नाम: बाबुराम तामाङ
ठेगाना: सानोदुम्मा–६, भोजपुर
पद: विद्यालय सहयोगी
नियुक्ती मिति: २०७२–०७–२३
मोबाइल नं.: 9817342737
विस्तृत विवरण:

कक्षाा–८