logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


हालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति

 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति
     २०७१÷०१÷१९–२०७३÷१२÷३०


क्र.सं.    नाम थर              पद                ठेगाना
१.        तिलविक्रम राई             अध्यक्ष                सानोदुम्मा–३
२.        गीता कटुवाल                सदस्य                सानोदुम्मा–५
३.        तुलसी तामाङ्ग             सदस्य                सानोदुम्मा–६
 ४.        बुद्धिनाथ दाहाल         सदस्य                सानोदुम्मा–२

५.        दिक्पाल राई                 सदस्य                सानोदुम्मा–४
६.        भीमबहादुर कटुवाल      सदस्य                सानोदुम्मा–८
७.        लोक बहादुर तामाङ्ग    सदस्य                सानोदुम्मा–९

८.        खगेन्द्र ढकाल        शिक्षक प्रतिनीधि       मानेभञ्ज्याङ–८                

९.        ....................        चन्दा दाता सीट खाली
१०.        अर्जुन राई                सदस्य सचिव        सानोदुम्मा–३