logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOLप्रकाशित मिति विवरण डाउनलोड
२०७४-९-१५ बजेट अा.व.२०७४।७५
(सानाेदुम्मा मा.वि.काे एक वर्षका निम्ति अनुमानित बजेट)
डाउनलोड  
२०७४-९-१५ बजेट अा.व.२०७४।७५
(सानाेदुम्मा मा.वि.काे एक वर्षका निम्ति अनुमानित बजेट)
डाउनलोड  
२०७४-९-१२ अाय व्यय (गाेश्वारा भाैचरकाे अाधारमा) अा.व. २०७३।७४
(सामाजिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षणमा प्रस्तुत भइ पारित भएकाे)
डाउनलोड  
२०७४-९-१२ शीर्षकगत व्यय विवरणः २०७३।७४
(सामाजिक परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणमा प्रस्तुत भइ पारीत भएकाे)
डाउनलोड  
२०७४-९-१२ शीर्षकगत अाय विवरण (सरकारी र अान्तरिक) अा.व. २०७३।७४
(सामाजिक परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणमा प्रस्तुत भइ पारीत भएकाे )
डाउनलोड  
२०७३-११-१४ विद्यालयमा क्रियशील बाल समूह तथा समितिहरु
डाउनलोड  
२०७३-११-१४ कक्षागत विद्यार्थी प्रोफाइल–२०७३
डाउनलोड  
२०७३-९-१४ सहकर्मी कक्षा अवलाेकन फाराम
हरेक महिना प्रत्येक शिकक्षद्वारा न्यूनतम एक कक्षा अवलाेकन तथा पृष्ठपाेषण
डाउनलोड  
२०७३-९-१४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
हरेक महना प्रत्येक शिक्षकद्वारा प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने गरीएकाेः
डाउनलोड  
२०७३-९-८ बजेट (अा.व. २०७३/७४)
सानाेदुम्मा माविकाे अा.व.२०७३/७४ काे एक वर्षे बजेट विवरण
डाउनलोड  
२०७३-९-८ अाय व्यय विवरण (गाेश्वरा भाैचरकाे अाधारमाः अा.व.२०७२/७३)
सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमः २०७३ भाद्र २४ गते सार्वजानिक गरीएकाे अाय व्यय विवरण
डाउनलोड  
२०७३-९-८ शीर्षकगत खर्च विवरण (अा.व.२०७२/७३)
सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमः २०७३ भाद्र २४ मा सार्वजानिक गरीएकाे व्यय विवरण
डाउनलोड  
२०७३-९-८ शीर्षकगत अाम्दानी विवरण (अा.व.२०७२/७३)
सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमः २०७३ भाद्र २४ मा सार्वजानिक गरीएकाे अाय विवरण
डाउनलोड  
२०७३-९-८ शीर्षकगत अाम्दानी विवरण (अा.व.२०७२/७३)
सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमः २०७३ भाद्र २४ मा सार्वजानिक गरीएकाे अाय विवरण
डाउनलोड  
२०७३-८-१८ ब्रोसरः वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति प्रतिवेदनको सारांश
डाउनलोड  
२०७२-११-२७ विद्यालयको वार्षिक बजेट (आ.व. २०७२÷०७३)
सामाजिक परीक्षण (२०७२ भाद्र २३) द्वारा पारित गरिएको
डाउनलोड  
२०७२-११-२७ गोश्वरा भौचरको आधारमा आय–व्यय विवरण (आ.व. २०७१÷०७२ साल)
सामाजिक परीक्षण (२०७२ भाद्र २३) मा पेश गरिएको विवरण
डाउनलोड  
२०७२-११-२७ सरकारी तथा आन्तरिक आय–व्ययको संक्षिप्त झलक (आ.व. २०७१÷०७२ साल)
सामाजिक परीक्षण (२०७२ भाद्र २३) मा पेश गरिएको विवरण
डाउनलोड  
२०७२-११-२७ शीर्षकगत वार्षिक खर्च विवरण (आ.व. २०७१÷०७२ साल)
सामाजिक परीक्षण (२०७२ भाद्र २३) मा पेश गरिएको विवरण
डाउनलोड  
२०७२-११-२७
डाउनलोड  
२०७२-११-२७
डाउनलोड  
२०७२-११-२७
डाउनलोड  
२०७२-११-२७ शीर्षकगत वार्षिक आम्दानी विवरण
आ.व. २०७१÷०७२ साल
डाउनलोड  
२०७२-४-६
डाउनलोड  
२०७१-९-१ आ.व. २०७०/७१ सालको आय–व्यय

सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम–२०७१ मा प्रस्तुत तथा वितरण समेत गरिएको आय–व्यय विवरण

डाउनलोड  
२०७१-९-१
डाउनलोड  
२०७१-९-१ आ.व. २०६९/७० सालको आय–व्यय

सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम–२०७० मा प्रस्तुत तथा वितरण समेत गरिएको आय–व्यय विवरण

डाउनलोड  
२०७१-८-१० वार्षिक कार्ययोजना–२०७० का झलकहरु
डाउनलोड  
२०७१-५-२१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन–२०७०

अभिभावक दिवसः २०७१ बैशाखमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै अपलोड गरिएको छ ।

डाउनलोड  
२०७१-५-२१ वार्षिक कार्ययोजना–२०७१

२०७१ बैशाख २९ गते, अभिभावक दिवस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै अपलोड गरिएको छ ।

डाउनलोड  
२०७१-४-२२ एस.एल.सी. विशेष प्याकेज योजना–२०७१
डाउनलोड  
२०७१-१-१६ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट
डाउनलोड  
२०७१-१-१० वार्षिक कार्ययोजना २०७०/७१
डाउनलोड  
२०७१-१-४ अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७०
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ शैक्षिक तथ्याङ्क विवरण पुस्तिका, शैक्षिक वर्षः २०६९
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ SLC विशेष प्याकेज कार्यक्रम, २०७०
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ विद्यालय सुधार योजना, २०७०
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ सुचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा पहुँच योजना
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ वार्षिक कार्ययोजना २०७०
डाउनलोड  
२०७०-१२-५ भित्ते पत्रिका प्रकाशन निर्देशिका २०७०
डाउनलोड