logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


विद्यालयको स्थापनाकाल देखि २०७० सम्मका वि.व्य.स. अध्यक्षहरु

१. सु. डिकबहादुर राई सानोदुम्मा–३, २. भक्तिमान राई सानोदुम्मा–८ ३. चङ्गहाङ राई सानोदुम्मा–३ ४. जनकुमार राई सानोदुम्मा–८ ५. जितबहादुर राई सानोदुम्मा–८ ६. ठंगराज राई सानोदुम्मा–८