logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


शैक्षिक वर्ष २०७२ सालमा सानाेदुम्मा मा.वि.लाइ अार्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरूकाे विवरणः