logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


शैक्षिक वर्ष २०७० सालमा सानोदुम्मा मा.वि.लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने हाल यु.के.मा रहनु भएका दुङमालीजनहरुको नामावलीः

नाम: ओमनारायण राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–७ हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– तथा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।
नाम: उपेन्द्रमान राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–९, हालः यु.के
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– थियो ।
नाम: छत्र राई
ठेगाना: सानाेदुम्मा–९, हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– थियो ।
नाम: कुमार राई,
ठेगाना: सानोदुम्मा–७, हालः यु.के
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– थियो ।
नाम: हेमचन्द्र राई,
ठेगाना: सानोदुम्मा–९, हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– थियो ।
नाम: सीताराम राई,
ठेगाना: सानोदुम्मा–६, हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैत्रमा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान १५,९२८।– थियो ।
नाम: लाल बहादुर राई,
ठेगाना: याकु–४, हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.मा कम्प्युटर र पुस्तकालय स्थापनार्थ वि.सं.२०७० चैच मा सानोदुम्मामा जन्म भइ हाल बेलायतमा रहनु भएका सानोदुङमालीजनहरुको तर्फबाट एकमुष्ट १,००,३००।– प्राप्त भएकोमा उहाँको योगदान ४७३२।– थियो ।