logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापनाकाल देखि हालसम्मका प्रधानाध्यापकहरुको नामावली विवरण

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

अवधि

कैफियत

जसधन राई

सानोदुम्मा–३     

 

अवधि थाहा नभएको

ताराहङ राई

सानोदुम्मा–३     

 

अवधि थाहा नभएको

शेरबहादुर तामाङ

 

 

अवधि थाहा नभएको

बाशुदेव ताम्राकार

टक्सार, भोजपुर

 

अवधि थाहा नभएको

नगेन्द्रबहादुर कार्की   

 

 

अवधि थाहा नभएको

बलराम कार्की

देउराली, भोजपुर

 

अवधि थाहा नभएको

महेन्द्र राई

छिनामखु, भोजपुर

 

अवधि थाहा नभएको

सीताराम तामाङ

वोखिम, भोजपुर     

 

अवधि थाहा नभएको

कुलबहादुर प्रधान

 

 

अवधि थाहा नभएको

१०

टेकबहादुर राई

च्याङग्रे औलीया     

 

अवधि थाहा नभएको

११

अगमबहादुर राई     

सानोदुम्मा–९

 

अवधि थाहा नभएको

१२

इश्वरीप्रसाद उपाध्यय 

सानोदुम्मा–५

२०३१–०९–०२ देखि २०३८–०९–०१सम्म

 

१३

भाग्यमाया वि.क.

सानोदुम्मा–८

२०३८–०९–०१ देखि २०४१–११–१५सम्म

 

१४

तीर्थराज दाहाल

सानोदुम्मा–५

२०४१–११–१५ देखि २०६२–१२–११ सम्म 

 

१५

नारायण प्रसाद राई

सानोदुम्मा–९

२०६२–१२–११ देखि २०६९–०९–३० सम्म

 

१६

अर्जुन राई

सानोदुम्मा–३     

२०६९–१०–०१ देखि हालसम्म कार्यरत