logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापनाकाल देखि हालसम्म कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना    

पदीय दायित्व

कार्य अवधि

कैफियत

कुमार राई

सानोदुम्मा–८, भोजपुर

विद्यालय सहयोगी

..... देखि २०६९ माघ सम्म

 

रुद्रबहादुर खड्का

च्याङग्रे–१, भोजपुर

कार्यलय सहयोगी

२०६७–०२–१९ देखि हालसम्म

हाल कार्यरत

कोपिला तामाङ

सानोदुम्मा–६, भोजपुर

विद्यालय सहयोगी

२०७०–०१–०२ देखि हालसम्म

हाल कार्यरत