logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


आर्काइभ विवरण


विद्यालय व्यवस्थापन समिति २०६८÷०१÷१९–२०७०÷१२÷३०


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यालयको स्थापनाकाल देखि हालसम्मका प्रधानाध्याकहरु


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यालयको स्थापनाकाल देखि हालसम्मका वि.व्य.स. अध्यक्षहरु


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यालयका संस्थापक व्यक्तित्वहरु


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापनाकाल देखि हालसम्मका प्रधानाध्यापकहरुको नामावली विवरण


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापनाकाल देखि हालसम्म कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण


[विस्तृत हेर्नुहोस्]

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना कालदेखि हाल सम्मका शिक्षक विवरण


[विस्तृत हेर्नुहोस्]