logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: तिलविक्रम राई
ठेगाना: सानोदुम्मा—३
पद: अध्यक्ष
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
मोबाइल नं.: 9811339169
नाम: गीता कटुवाल
ठेगाना: सानोदुम्मा—५
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
नाम: तुलसी तामाङ्ग
ठेगाना: सानोदुम्मा—६
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
नाम: बुद्धिनाथ दाहाल
ठेगाना: सानोदुम्मा—२
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
नाम: दिक्पाल राई
ठेगाना: सानोदुम्मा—४
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
फोन नं.: 9842425441
नाम: भीमबहादुर कटुवाल
ठेगाना: सानोदुम्मा—८
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
मोबाइल नं.: 9842233664
नाम: लोकबहादुर तामाङ्ग
ठेगाना: सानोदुम्मा—९
पद: सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
नाम: खगेन्द्र ढकाल
ठेगाना: मानेभञ्याङ्ग—८ (हाल मोरङ्ग)
पद: सदस्य (शि. प्र.)
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
मोबाइल नं.: 9842211462
नाम: खगेन्द्र ढकाल
ठेगाना: मानेभञ्याङ्ग—८ (हाल मोरङ्ग)
पद: सदस्य (शि. प्र.)
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
मोबाइल नं.: 9842211462
नाम: अर्जुन राई
ठेगाना: सानोदुम्मा—३
पद: सदस्य सचिव
नियुक्ती मिति: २०७१–०१–१९
मोबाइल नं.: 9852052755
ईमेल: asimdungmali@gmail.com